Zapraszamy do wysłuchania filmów umieszczonych na dole strony.

Filmy dotyczą niektórych z licznych przedsięwzięć wykonywanych przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej imienia doktora Adama Bilika przy Parafii św.Trójcy w Będzinie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika

Powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Szwarlika. Zarząd: Katarzyna Maciejewska (prezes), Barbara Gajda (skarbnik), Elżbieta Pernak (sekretarz); członkowie zarządu: Jan Brząkała, Józef Wysocki, Grzegorz Paszta; [Felicja Góra zm. 31.12.2012 r.], Jadwiga Maciejewska, Piotr Kuś, Józef Wabnik, Janina Wyparło, Ewa Katolik. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców Będzina, m.in. prowadzą przedsięwzięcia charytatywne:
od 1998 r. - przedświąteczne zbiórki żywności;
od 2001 r. - "Nauka dla każdego" (wyprawki szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin będzińskich).
W 2005 r. utworzyli Parafialny Zespół CARITAS /podstawowe informacje poniżej w zakładce - Przystań Nadziei pod zdjęciem członków PZC/.
Prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialne (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im.dra A.Bilika jest Proboszcz Ks.Kanonik Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.


Filmy na dole bloga. Zapraszamy do ich oglądania.

czwartek, 14 marca 2019

Ruszył VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Życie jest CUDowne"


Do 28 września 2019 r. można przesyłać zdjęcia na VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne”. - Celem konkursu jest promowanie idei życia na każdym jego etapie czyli od poczęcia po „jesień” życia, kształtowanie szacunku dla życia człowieka niezależnie od jego kondycji czy sprawności oraz uchwycenie ulotnych chwil. W kadrze każdy może zatrzymać ulotne chwile szczęścia, warte zapamiętania momenty, wydarzenia, a także piękno ludzkich uczuć. - mówi Katarzyna Maciejewska, inicjatorka konkursu. 
Konkurs organizowany jest w jednej tylko kategorii – CZŁOWIEK. Organizatorzy zaplanowali dla zwycięzców konkursu nagrody: rzeczowe, finansowe oraz publikacje zwycięskich prac w specjalnej limitowanej edycji kalendarza. O miejscu i dacie finału konkursu, organizatorzy poinformują Autorów zwycięskich prac telefonicznie lub mailowo. REGULAMIN konkursu i FORMULARZ z OŚWIADCZENIAMI są dostępne na tym blogu: https://przystan-nadziei.blogspot.com/ poniżej.
Organizatorami konkursu są: Inicjatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie, Firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie, Dziekan będziński ks. kan. Andrzej Stępień. Partnerem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie. Patronat medialny objęli: „Niedziela sosnowiecka”, Blog "Będzin Przystań Nadziei" (https://przystan-nadziei.blogspot.com/),www.centrumzyciairodziny.org, www.diecezja.sosnowiec.pl


VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne”
Organizatorzy: Inicjatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie, Firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie, Dziekan Będziński Ks. Kanonik Andrzej Stępień.
Partner: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.
Fundatorzy nagród: sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl.
Patronat medialny: „Niedziela sosnowiecka”, www.diecezja.sosnowiec.pl, Blog Będzin Przystań Nadziei, www.centrumzyciairodziny.org.
Nagrody w konkursie: rzeczowe, finansowe, publikacja zwycięskich prac w specjalnej limitowanej edycji kalendarza.
Cele konkursu: promowanie idei życia na każdym jego etapie: od poczęcia po „jesień” życia, kształtowanie szacunku dla życia człowieka oraz manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia aż do „jesieni” życia, niezależnie od jego kondycji czy sprawności, uchwycenie ulotnych chwil, rozwijanie pasji i uzdolnień.
Regulamin Konkursu:
1. Postanowienia ogólne
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez inicjatorów marszów dla życia i rodziny w Będzinie i Firmę fotograficzną CYBERLAB w Będzinie z adresem (zwany dalej „Organizatorem”) ul. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, województwo śląskie. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
- Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografów – amatorów.
- W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym lub jej małżonkiem, małżonkiem także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Czas trwania Konkursu
Organizator czeka na zgłoszenia do 28.09.2019 r. O miejscu i dacie finału konkursu oraz rozdaniu nagród, poinformujemy Autorów zwycięskich prac telefonicznie lub mailowo.
3. Kategorie tematyczne.
Konkurs organizowany jest w jednej kategorii – człowiek.
4. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, organizatorzy powołują komisję konkursową (zwaną dalej jury).
Jury złożone z fotografika oraz z osób ze świata kultury niezwiązanych profesjonalnie z fotografią, dokona wyboru nominowanych fotografii, spośród których wyłoni laureatów niniejszego konkursu.
5. Warunki udziału w Konkursie.
1.
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem profesjonalistów.
2. Tematyka prac – człowiek.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 pojedynczych prac.
5.
Prace na konkurs będą przyjmowane w formie odbitki fotograficznej wysłanej na adres: Cyberlab.PL Al. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin z dopiskiem: Konkurs. Do każdej pracy należy dołączyć zapis elektroniczny na płycie CD.
6. Sposób wykonania pracy.
1. Odbitka fotograficzna papier matowy format 20 cm x 30 cm.
2. Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć Formularz zgłoszenia z oświadczeniami.
4. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
5. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
6. Nadesłanych na konkurs płyt CD, DVD lub innych nośników organizatorzy nie odsyłają.
7. Odbiór nagród.
- O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie (Organizator prześle taką informację na adres mailowy Laureata w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu i zamieści je na stronie http://przystan-nadziei.blogspot.com/
- Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów. Nagrodę Laureat odbierze osobiście podczas finału konkursu, o terminie i miejscu którego powiadomi Organizator.
- W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w w/w dniu Organizator prześle Laureatowi nagrodę w ciągu 30 dni pod wskazany adres.
- Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.nr 14 poz 176 z 2000 r.) przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
8. Postanowienia końcowe.
- Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
- Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
- Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
- Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
- Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
......................................................................................................................................................

FORMULARZ z OŚWIADCZENIAMI DO POBRANIA: 
 

piątek, 25 stycznia 2019

120. rocznica urodzin doktora Adama Bilika - "Alberta Zagłębia"W tym roku przypada 120. rocznica urodzin doktora Adama Bilika, niezwykłego człowieka, którego nazywano "Albertem Zagłębia", "lekarzem ubogich", "przyjacielem potrzebujących", "Albertem Sosnowca"... Historia jego życia jest historią człowieka, który poświęcił się ludziom, zwłaszcza potrzebującym wsparcia, biednym i chorym. - W tym roku będziemy przypominali jakim był człowiekiem i co po sobie zostawił Adam Bilik. Szczegółów na razie nie zdradzę. Ale będzie to szczególny rok dla utrwalenia pamięci o Adamie Biliku.- zapowiada Katarzyna Maciejewska, prezeska POAK im. dra Adama Bilika.     


Po raz kolejny zafundowali jedną z nagród festiwalowych!

XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika zakończył się uroczystym koncertem galowym 14 stycznia 2018 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na Syberce w Będzinie. Po raz kolejny członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Adama Bilika przy parafii św. Trójcy w Będzinie z ks. Grzegorzem Maciejewskim dołączyli do grona fundatorów nagród. W tym roku ich nagroda (600 zł) trafiła do Zespołu Wokalnego „A VISTA” z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. - Od momentu kiedy członkowie jury festiwalu uznali, że po śmierci Ks. Kazimierza Szwarlika, festiwal powinien nosić jego imię, zdecydowałam z członkami Akcji Katolickiej, że będziemy fundatorami jednej z nagród festiwalowych. - informuje Katarzyna Maciejewska, prezeska Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika. - Powodów było kilka. Jeden z nich to fakt, że Ks. Kazimierz był założycielem i opiekunem naszego oddziału Akcji Katolickiej, tak samo jak był współorganizatorem i fundatorem pierwszych festiwali. Zależało mu na festiwalu, tak samo jak zależało mu na naszym oddziale. Zarówno festiwal jak i nasz oddział to "dzieci" Ks. Kazimierza Szwarlika. -  mówi K.Maciejewska.   

niedziela, 23 września 2018

Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Życie jest CUDowne"

Tegoroczni Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Życie jest CUDowne", których prace zostały opublikowane w specjalnej limitowanej serii kalendarza to: ZUZANNA SPYRKA (I miejsce: zdjęcie „Pokolenia”), BOGUSŁAWA ZIEMIAŃSKA (II miejsce: zdjęcie „Macierzyństwo”), MAGDALENA LORENZ (III miejsce: zdjęcie ”5” (Piątka) na medal). Gratulujemy Laureatom!
Organizatorami konkursu są inicjatorzy marszów dla życia i rodziny oraz firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie. Partnerem przedsięwzięcia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie. Fundatorami nagród rzeczowych i finansowych są: Dziekan będziński Ks. kan. Andrzej Stępień, Księża ze Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa z Parafii św. Jana Chrzciciela, sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl (kupon do zrealizowania w sklepie i kalendarz z nagrodzonymi zdjęciami) reprezentowany przez Jarosława Krzywdę oraz inicjatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie: Anna Koczur i Katarzyna Maciejewska. - Tegoroczny konkurs "Życie jest CUDowne" doczekał się piątej edycji. Cieszymy się, że po raz kolejny członkowie jury mieli okazję podziwiać piękne fotografie ukazujące niezwykłe relacje międzyludzkie wynikające z szacunku do życia i drugiej osoby. - mówi pomysłodawczyni konkursu Katarzyna Maciejewska.
Nagrodzone prace Laureatów będą też prezentowane m.in. na stronie Kurii Diecezji Sosnowieckiej (http://diecezja.sosnowiec.pl/) i w Tygodniku Katolickim "Niedziela" (w dodatku – „Niedziela sosnowiecka”) z 23 września br. Gratulujemy Laureatom !

Zdjęcie pt. "POKOLENIA" autorka ZUZANNA SPYRKA, laureatka I nagrody
Zdjęcie pt. "MACIERZYŃSTWO" autorka BOGUSŁAWA ZIEMIAŃSKA, laureatka II nagrody

Zdjęcie pt. "PIĄTKA NA MEDAL" autorka MAGDALENA LORENZ, laureatka III nagrody 

niedziela, 9 września 2018

Pamiętali o śp. Felicji Góra

Dzisiaj z okazji jutrzejszych ziemskich urodzin śp. Felicja Góra (10 września 1926 r. w Dąbrowie Górniczej) odprawiona została zamówiona przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr Adama Bilika Msza św. za śp. panią Felicję. - Wierzymy, że pani Felunia jest z nami cały czas i wspiera nas, pomimo że skończyła ziemską pielgrzymkę. - mówi przez POAK im. dr A.Bilika Katarzyna Maciejewska.  
Przypomnijmy: 31 grudnia 2012 r. około godz. 15.00 w wieku 86 lat odeszła do Pana - Felicja Góra, wieloletni członek Akcji Katolickiej, pedagog, nauczycielka, założycielka biblioteki w parafii św. Trójcy, autorka pierwszego przewodnika po kościele i parafii św. Trójcy w Będzinie, a przede wszystkim WSPANIAŁY CZŁOWIEK. 2 stycznia w kościele św. Trójcy odbyły się uroczystości pogrzebowe, w których wzięli udział licznie zgromadzeni: rodzina, przyjaciele i znajomi oraz kapłani: Ks. kan Andrzej Stępień, Ks. dr Włodzimierz Skoczny, Ks. dr Grzegorz Noszczyk, Ks. dr Sławomir Woźniak, Ks. Paweł Rozpiątkowski, Ks. Konrad Kościk, zaprzyjaźnieni członkowie Akcji Katolickiej z parafii św. Jadwigi Śl. oraz wspólnoty z parafii św. Trójcy: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, III Zakon św. Franciszka z Asyżu.piątek, 29 czerwca 2018

Parafialny Zespół Caritas realizuje program "Spiżarnia Caritas"

Parafialny Zespół CARITAS (PZC) przy Parafii św.Trójcy w Będzinie istnieje od czerwca 2005r. 
W łączności z Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizował program - "Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Unii Europejskiej". Było nim objętych kilkaset osób, które raz lub dwa razy w miesiącu otrzymywały żywność. Drugi realizowany program to "SKRZYDŁA" (pomoc w formie comiesięcznego stypendium dla ucznia). Od stycznia 2018 r. realizowany jest program pomocy żywnościowej - SPIŻARNIA CARITAS. Prawie codziennie żywność trafia do ok. 50 rodzin z Będzina, zwłaszcza osób chorych, samotnych i starszych.

Ołtarz Akcji Katolickiej na zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Od lat, każdego roku członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika stawiają ołtarz na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. W tym roku ołtarz wykonali: Jan Brząkała, Piotr Kuś i Józef Wabnik.   

wtorek, 1 maja 2018

Obrońcy życia wyszli na ulice

W blisko stu miastach w Polsce odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny. Pierwszy przeszedł ulicami Będzina 28 kwietnia. Pod hasłem "Polska Rodziną Silna!" około 300 osób manifestowało przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz przypomniało o fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Jego inicjatorami po raz ósmy jest Akcja Katolicka z Będzina, w tym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. dr Adama Bilika Parafii św. Trójcy. [foto: Zuzanna Spyrka].