Zapraszamy do wysłuchania filmów umieszczonych na dole strony.

Filmy dotyczą niektórych z licznych przedsięwzięć wykonywanych przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej imienia doktora Adama Bilika przy Parafii św.Trójcy w Będzinie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika

Powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Szwarlika. Zarząd: Katarzyna Maciejewska (prezes), Grażyna Łabuz (wiceprezes), Barbara Gajda (skarbnik), Elżbieta Pernak (sekretarz); członkowie zarządu: Jan Brząkała, Józef Wysocki, Grzegorz Paszta; [Felicja Góra zm. 31.12.2012 r.], Jadwiga Maciejewska, Grażyna Paszta, Grażyna Brząkała, Janina Wyparło, Ewa Katolik. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców Będzina, m.in. prowadzą przedsięwzięcia charytatywne:
od 1998 r. - przedświąteczne zbiórki żywności;
od 2001 r. - "Nauka dla każdego" (wyprawki szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin będzińskich).
W 2005 r. utworzyli Parafialny Zespół CARITAS /podstawowe informacje poniżej w zakładce - Przystań Nadziei pod zdjęciem członków PZC/.
Prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialne (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im.dra A.Bilika jest Proboszcz Ks.Kanonik Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.


Filmy na dole bloga. Zapraszamy do ich oglądania.

wtorek, 12 grudnia 2017

Zbiórka Tak, Pomagam ! zakończona

Podobnie jak co roku członkowie Parafialnej Caritas i Oddziału Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika wraz z sympatykami wzięli udział w zbiórce pod patronatem Caritas - TAK, POMAGAM ! - DZIĘKUJEMY Wszystkim za pomoc i poświęcony czas: wspaniałym Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w zbiórkę. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA DOBRE SERCE ŻYCZLIWYM OFIARODAWCOM - Katarzyna MACIEJEWSKA, prezes POAK im. doktora A.Bilika i członek Caritas.
Jak zawsze, przed każdymi Świętami Członkowie Caritas i Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika przekażą żywność najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom Będzina.

Ruszył V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Życie jest CUDowne"

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne”
Organizatorzy: Inicjatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie, Firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie, Dziekan będziński ks. kanonik Andrzej Stępień, Oblaci św. Józefa z parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie.
Partner: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.
Fundatorzy nagród: sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl.
Patronat medialny: „Niedziela sosnowiecka”, www.diecezja.sosnowiec.pl, Blog Będzin Przystań Nadziei, www.sosnowiecfakty.pl, www.centrumzyciairodziny.org.
Nagrody w konkursie: rzeczowe, finansowe, publikacja zwycięskich prac w specjalnej limitowanej edycji kalendarza.
Cele konkursu: promowanie idei życia na każdym jego etapie: od poczęcia po „jesień” życia, kształtowanie szacunku dla życia człowieka oraz manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia aż do „jesieni” życia, niezależnie od jego kondycji czy sprawności, uchwycenie ulotnych chwil, rozwijanie pasji i uzdolnień.
Regulamin Konkursu:
1. Postanowienia ogólne
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez inicjatorów marszów dla życia i rodziny w Będzinie i Firmę fotograficzną CYBERLAB w Będzinie z adresem (zwany dalej „Organizatorem”) ul. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, województwo śląskie. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
- Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografów – amatorów.
- W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym lub jej małżonkiem, małżonkiem także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Czas trwania Konkursu
Organizator czeka na zgłoszenia do 31.07.2018 r. O miejscu i dacie finału konkursu oraz rozdaniu nagród, poinformujemy Autorów zwycięskich prac telefonicznie lub mailowo.
3. Kategorie tematyczne.
Konkurs organizowany jest w jednej kategorii – człowiek.
4. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, organizatorzy powołują komisję konkursową (zwaną dalej jury).
Jury złożone z fotografika oraz z osób ze świata kultury niezwiązanych profesjonalnie z fotografią, dokona wyboru 24 nominowanych fotografii, spośród których wyłoni 12 laureatów niniejszego konkursu.
5. Warunki udziału w Konkursie.
1.
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem profesjonalistów.
2. Tematyka prac – człowiek.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 pojedynczych prac.
5.
Prace na konkurs będą przyjmowane w formie odbitki fotograficznej wysłanej na adres: Cyberlab.PL Al. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin z dopiskiem: Konkurs. Do każdej pracy należy dołączyć zapis elektroniczny na płycie CD.
6. Sposób wykonania pracy.
1. Odbitka fotograficzna papier matowy format 20 cm x 30 cm.
2. Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
4. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
5. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
6. Nadesłanych na konkurs płyt CD, DVD lub innych nośników organizatorzy nie odsyłają.
7. Odbiór nagród.
- O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie (Organizator prześle taką informację na adres mailowy Laureata w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu i zamieści je na stronie http://przystan-nadziei.blogspot.com/
- Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów. Nagrodę Laureat odbierze osobiście podczas finału konkursu, o terminie i miejscu którego powiadomi Organizator.
- W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w w/w dniu Organizator prześle Laureatowi nagrodę w ciągu 30 dni pod wskazany adres.
- Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.nr 14 poz 176 z 2000 r.) przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
8. Postanowienia końcowe.
- Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
- Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
- Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
- Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy:

piątek, 8 grudnia 2017

Kolejna Przedświąteczna Zbiórka Żywności w kościele

Tradycyjnie w naszym kościele przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Do kosza wystawionego pod chórem za ławkami można składać produkty o przedłużonym terminie do spożycia, takie jak na przykład: tłuszcze (oleje, masła, margaryny), bakalie, mak w puszkach, suszone owoce, bakalie, puszki mięsne, sery, makaron, ryż, cukier, słodycze, herbaty, kakao, kawa. Produkty można składać przez najbliższy tydzień tylko do przyszłej niedzieli 17 grudnia.
Członkowie POAK, jak co roku,  jutro  (tj. w sobotę) przeprowadzą w Biedronce zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas TAK POMAGAM ! Żywność tę przekażą osobom i rodzinom naszej parafii, najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia.  

niedziela, 8 października 2017

Laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Życie jest CUDowne"

I nagroda: FRANCISZEK ZIMNAL z Sosnowca, foto: "Mamy Cię"
Dzisiaj w kościele św. Trójcy w Będzinie wręczone zostały nagrody laureatom IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Życie jest CUDowne". Jego organizatorami są inicjatorzy marszów dla życia i rodziny, firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie i Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie. Konkurs jest jedną z dwóch - obok marszy dla życia i rodziny - inicjatyw pro life na terenie Będzina, nad którymi honorowy patronat obejmują każdego roku: Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Grzegorz Kaszak i Dziekan Będziński Ks.Kanonik Andrzej Stępień. Jego celem jest promowanie idei życia na każdym jego etapie i kształtowanie szacunku dla ludzkiej osoby niezależnie od jej wieku i kondycji. Jury w składzie: Katarzyna Maciejewska, Anna Koczur i Jarosław Krzywda pierwszą nagrodę przyznało Franciszkowi Zimnalowi  z Sosnowca za zdjęcie „Mamy Cię". Drugą nagrodę otrzymała Patrycja Łuba z Łomży za zdjęcie "Kochaj się w Życiu". Trzecia nagroda została przyznana Tomaszowi Zimnalowi za zdjęcie "Kije w górę".  
II nagroda: PATRYCJA ŁUBA z Łomży, foto: "Kochaj się w Życiu"
Fundatorami tegorocznych nagród są: Sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl (kupony wartościowe do zrealizowania w sklepie http://fotoprzyjaciele.pl/ i kalendarz z nagrodzonymi pracami), Dziekan Będziński Ks. Kanonik Andrzej Stępień i Księża Oblaci z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie (nagrody finansowe). Nagrodzone prace Laureatów konkursu publikowane w specjalnej edycji i pojawią się m.in. na stronach internetowych: www.cyberlab.pl/konkurs, http://www.centrumzyciairodziny.org, www.diecezja.sosnowiec.pl, http://przystan-nadziei.blogspot.com/, www.sosnowiecfakty.pl oraz Tygodniku Katolickim "Niedziela sosnowiecka". Gratulujemy Laureatom!  
Organizatorzy:
Katarzyna Maciejewska Anna Koczur Jarosław Krzywda
Będzin, 2017 r. 

III nagroda: TOMASZ ZIMNAL z Sosnowca, foto: "Kije w górę!"
 

sobota, 16 września 2017

Parafialny Zespół Caritas naszej parafii został wyróżniony za działalność dobroczynną przez Caritas

Jubileusz 25-lecia Caritas Diecezji Sosnowieckiej (15 września br.) był okazją do podziękowań członkom parafialnych zespołów Caritas i Szkolnym Kołom Caritas za służbę na rzecz osób potrzebujących. Wręczone zostały medale i wyróżnienia tym, którzy najwięcej i najaktywniej angażują się w działalność dobroczynną w ramach przedsięwzięć Caritas. Miłą wiadomością jest fakt, że Parafialny Zespół Caritas naszej parafii znalazł się wśród niewielu wyróżnionych zespołów diecezji sosnowieckiej. Wyróżnienie to odebrali z rąk Biskupa i Ks.Tomasza Folgi - dyrektora Caritas diecezji sosnowieckiej, przedstawiciele naszego Caritasu: Jadwiga Maciejewska (przewodnicząca), Jan Brząkała i Katarzyna Maciejewska. Wręczenie medali i wyróżnień poprzedziła Msza w sosnowieckiej katedrze. Ks.Bp.Grzegorz Kaszak mówił o patronie naszej diecezji św.Bracie Albercie Chmielowski, stawiając go jako wzór dla tych, którzy służą potrzebującym. Ks. Tomasz Folga otrzymał Złoty Medal z Caritas Polska. Gratulujemy Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym ! 

Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas (Jan Brząkała, Jadwiga i Katarzyna Maciejewskie) z Ks.Bp Grzegorzem, Ks.Tomaszem Folga - Dyrektorem Diecezjalnej Caritas i Ks. Jarosławem Wolskim. Po odebraniu WYRÓŻNIENIA.
 

piątek, 8 września 2017

Akcja Katolicka w Będzinie wręczyła po raz 17 przybory szkolne

Członkowie Akcji Katolickiej z Fundatorami przyborów.
W ramach 17. edycji dobroczynnej akcji pod hasłem „Nauka dla Każdego” członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Adama Bilika Parafii św. Trójcy, przekazali dzieciom z Będzina plecaki z przyborami szkolnymi.
- Od 2001 roku organizujemy przedsięwzięcie pod hasłem „Nauka dla Każdego”. Jednak w ostatnim czasie, ze względu na pomoc rządową w postaci Programu Rodzina 500+ sytuacja wielu rodzin zdecydowanie poprawiła się. Wszyscy to zauważamy. Część rodzin sama zrezygnowała z naszego wsparcia, mówiąc, że teraz stać ich na zakup sprzętu komputerowego, a także innych potrzebnych do szkoły przyborów. Cieszy nas to. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezes POAK im. dr Adama Bilika Parafii św. Trójcy.
Skarbnik Akcji i koordynatorka „Nauki dla Każdego” Barbara Gajda wraz z członkiem Zarządu POAK Janem Brząkała zakupili przybory szkolne z otrzymanych od sponsorów środków finansowych. Ich wręczenie poprzedziła Msza św. w będzińskim kościele św. Trójcy, podczas której Proboszcz ks. kanonik Andrzej Stępień i ks. Krzysztof Wąsik oraz wierni, modlili się za fundatorów przyborów szkolnych i za uczniów, dla których zostały przygotowane. W domu Parafialnym im. św. Jana Pawła II na Górze Zamkowej Ksiądz Krzysztof poświęcił plecki i odmówił błogosławieństwo nad dziećmi, a fundatorzy życzyli uczniom dobrych wyników w nauce.W tym roku, po raz kolejny, dołączyła ze swą pomocą Akcji Katolickiej diecezjalna Caritas. W ramach współpracy przekazała plecaki ze zbiórki „Tornister pełen uśmiechów”. Dzięki życzliwości ofiarodawców przygotowane zostały plecaki z przyborami szkolnymi dla 33 uczniów. W gronie tegorocznych fundatorów, oprócz członków Akcji Katolickiej i wiernych Parafii św. Trójcy, znaleźli się: Senator RP Arkadiusz Grabowski, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja” reprezentowane przez prezes Tatianę Pietrzyńską i Krystynę Gabrysiak oraz Ewa Fendrych i Jarosław Burzawa – radny Będzina. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mieliśmy za co kupić przybory szkolne. Znacząca pomoc od fundatorów, którzy od kilku lat nas wspierają jest bardzo ważna. To dzięki ich stałemu wsparciu, wiemy, że możemy kontynuować nasze przedsięwzięcie. Serdecznie dziękuję również dwóm osobom, które wiele godzin trudziły się, żeby zakupić, przeliczyć przybory i spakować je. A potem przygotowały sale na finał. Myślę tu o członkach naszej Akcji Katolickiej czyli pani Barbarze Gajda i Janie Brząkała. – mówi pani Katarzyna Maciejewska, prezes Akcji Katolickiej.


środa, 6 września 2017

Przygotowania przed rozdaniem przyborów szkolnych

Po raz 17 członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Doktora Adama Bilika wręczą przybory szkolne dzieciom z będzińskich rodzin. W tym roku, wzorem ubiegłych lat, otrzymali od Caritasu diecezji sosnowieckiej plecaki dla uczniów w ramach akcji "Tornister pełen uśmiechów". W zakupie przyborów, które znajdą się w tych plecakach pomogli sami członkowie Akcji Katolickiej, parafianie św. Trójcy oraz sponsorzy, których nazwiska poznamy już niebawem. - Od 2001 roku organizujemy tego typu pomoc. Ponieważ w ostatnim czasie ze względu na pomoc rządową w postaci programu "500+" sytuacja wielu rodzin zdecydowanie poprawiła się. Wszyscy to zauważamy i cieszy nas to. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezes POAK.     

sobota, 17 czerwca 2017

Doktor ADAM BILIK doczekał się ulicy swojego imienia !

Doktor ADAM BILIK doczekała się swojej ulicy w Będzinie ! "Albert Zagłębia", "lekarz ubogich", "przyjaciel potrzebujących"... - tak zapisał się w pamięci zagłębiowskiego społeczeństwa Adam Bilik. "21 maja 1940 rok zostałem aresztowany przez Niemców. Kolega Bilik nie stracił głowy ani na chwilę. Miał tylko jedną myśl - ratować mnie. Poszedł starać się o to, co miało takie małe szanse na powodzenie. Ten człowiek uczucia potrafił przemówić także do Niemców". - tak wspominał doktora ADAMA Kazimierza BILIKA jego kolega lekarz Czesław Biały. W marcu br. Prezeska Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika parafii św. Trójcy - p.Katarzyna Maciejewska, w imieniu członków oddziału Akcji zwróciła się do komisji ds. zmiany nazw ulic... z propozycją nadania jednej z nich nazwy doktora Adama Bilika. Członkowie komisji pozytywnie rozpatrzyli tę prośbę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Albert Zagłębia" (autorka: Agnieszka Raczyńska)

czwartek, 15 czerwca 2017

Biblioteka parafii św. Trójcy nadal pod kierunkiem członkini Akcji Katolickiej

Początki biblioteki parafii św. Trójcy sięgają odległych lat. Ale najnowsza, ta powojenna jej historia to 1985 r. 25 października 2015 r. w kościele św. Trójcy została odprawiona przez ks. Pawła Rozpiątkowskiego Msza św. z okazji 30. rocznicy wznowienia działalności biblioteki parafialnej. Najnowsza historia biblioteki przy parafii zaczyna się dokładnie 27 października 1985 roku. Posiada ona w swoich zbiorach blisko 4500 tomów różnych pozycji książkowych. Swoje powstanie zawdzięcza: ks. Jerzemu Brzęczkowi, s. Elidze Gozdowskiej, Felicji Górze i ówczesnemu proboszczowi ks.kan Kazimierzowi Szwarlikowi. Przez wiele lat dbał o nią, poszerzał księgozbiór i był wsparciem dla osób w niej działających. Po Mszy św. przedstawiciele parafii, przyjaciele, członkowie Akcji Katolickiej, spotkali się w nowej siedzibie biblioteki w budynku wikariatu. Nowy lokal biblioteki poświęcił 22 października Ks. Bp Grzegorz Kaszak. Pierwszą kierowniczą po reaktywowaniu biblioteki w 1985 r. była s. Eligia (do 1990 r.), drugą – Felicja Góra (1990–2005). Obecnie prowadzeniem biblioteki zajmuje się Barbara Gajda (kierownik) oraz panie Barbara Staworzyńska i Grażyna Witek - Banasik. Długoletnią kierowniczką biblioteki była Felicja Góra, znana autorka słynnego przewodnika po najstarszej będzińskiej parafii i kościele.