Zapraszamy do wysłuchania filmów umieszczonych na dole strony.

Filmy dotyczą niektórych z licznych przedsięwzięć wykonywanych przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej imienia doktora Adama Bilika przy Parafii św.Trójcy w Będzinie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika

Powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Szwarlika. Zarząd: Katarzyna Maciejewska (prezes), Barbara Gajda (skarbnik), Elżbieta Pernak (sekretarz); członkowie zarządu: Jan Brząkała, Józef Wysocki, Grzegorz Paszta; [Felicja Góra zm. 31.12.2012 r.], Jadwiga Maciejewska, Piotr Kuś, Józef Wabnik, Janina Wyparło, Ewa Katolik. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców Będzina, m.in. prowadzą przedsięwzięcia charytatywne:
od 1998 r. - przedświąteczne zbiórki żywności;
od 2001 r. - "Nauka dla każdego" (wyprawki szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin będzińskich).
W 2005 r. utworzyli Parafialny Zespół CARITAS /podstawowe informacje poniżej w zakładce - Przystań Nadziei pod zdjęciem członków PZC/.
Prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialne (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im.dra A.Bilika jest Proboszcz Ks.Kanonik Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.


Filmy na dole bloga. Zapraszamy do ich oglądania.

piątek, 29 czerwca 2018

Parafialny Zespół Caritas realizuje program "Spiżarnia Caritas"

Parafialny Zespół CARITAS (PZC) przy Parafii św.Trójcy w Będzinie istnieje od czerwca 2005r. 
W łączności z Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizował program - "Dostarczanie żywności najuboższym mieszkańcom Unii Europejskiej". Było nim objętych kilkaset osób, które raz lub dwa razy w miesiącu otrzymywały żywność. Drugi realizowany program to "SKRZYDŁA" (pomoc w formie comiesięcznego stypendium dla ucznia). Od stycznia 2018 r. realizowany jest program pomocy żywnościowej - SPIŻARNIA CARITAS. Prawie codziennie żywność trafia do ok. 50 rodzin z Będzina, zwłaszcza osób chorych, samotnych i starszych.

Ołtarz Akcji Katolickiej na zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Od lat, każdego roku członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika stawiają ołtarz na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. W tym roku ołtarz wykonali: Jan Brząkała, Piotr Kuś i Józef Wabnik.   

wtorek, 1 maja 2018

Obrońcy życia wyszli na ulice

W blisko stu miastach w Polsce odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny. Pierwszy przeszedł ulicami Będzina 28 kwietnia. Pod hasłem "Polska Rodziną Silna!" około 300 osób manifestowało przywiązanie do tradycyjnych wartości oraz przypomniało o fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Jego inicjatorami po raz ósmy jest Akcja Katolicka z Będzina, w tym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. dr Adama Bilika Parafii św. Trójcy. [foto: Zuzanna Spyrka]. 

  

niedziela, 8 kwietnia 2018

VIII MARSZ DLA ŻYCIA i RODZINY 28 kwietnia g.15.00


VIII MARSZ dla ŻYCIA i RODZINY w Będzinie pod hasłem „Polska Rodziną Silna!”

BĘDZIN, sobota 28 kwietnia, godz. 15.00
Czas rozpoczęcia Marszu: 15.45
Msza św. w kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego (ul. św. Brata Alberta)
Przejście do kościoła św. Jana Chrzciciela, ul. 11 Listopada 3a.

Program JÓZEFIADY czyli pikniku z atrakcjami takimi jak np.:
- konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami
- wspólny śpiew pieśni patriotycznych ze śpiewnika „Wiara i patriotyzm. 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” wydanego przez przez Kurię diecezjalną w Sosnowcu i opracowanego przez ks. Roberta Żwirka.
- badania ciśnienia, poziomu cukru we krwi itp. które przeprowadzi Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej "Nadzieja"
- poczęstunek
- wystawa nagrodzonych prac konkursowych w Galerii "Pod Niebem"

PATRONAT:
Biskup dr Grzegorz Kaszak
Dziekan będziński Ks. kanonik Andrzej Stępień
ORGANIZATORZY:
Parafia św. Brata Albert w Będzinie
Parafia św. Jana Chrzciciela w Będzinie
Akcja Katolicka z Będzina

Rok 2018 to rok niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń:
  1. 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
  2. 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II
  3. 50 rocznica Encykliki „Humanae vitae” - o zasadach przekazywania życia ludzkiego
  4. Referendum konsultacyjne ws. nowej Konstytucji RP
  5. Wybory do samorządów lokalnych. ZAPRASZAMY !

wtorek, 12 grudnia 2017

Zbiórka Tak, Pomagam ! zakończona

Podobnie jak co roku członkowie Parafialnej Caritas i Oddziału Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika wraz z sympatykami wzięli udział w zbiórce pod patronatem Caritas - TAK, POMAGAM ! - DZIĘKUJEMY Wszystkim za pomoc i poświęcony czas: wspaniałym Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w zbiórkę. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA DOBRE SERCE ŻYCZLIWYM OFIARODAWCOM - Katarzyna MACIEJEWSKA, prezes POAK im. doktora A.Bilika i członek Caritas.
Jak zawsze, przed każdymi Świętami Członkowie Caritas i Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika przekażą żywność najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom Będzina.

Ruszył V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Życie jest CUDowne"

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne”
Organizatorzy: Inicjatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie, Firma fotograficzna CYBERLAB.PL w Będzinie, Dziekan będziński ks. kanonik Andrzej Stępień, Oblaci św. Józefa z parafii św. Jana Chrzciciela w Będzinie.
Partner: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.
Fundatorzy nagród: sklep internetowy Fotoprzyjaciele.pl.
Patronat medialny: „Niedziela sosnowiecka”, www.diecezja.sosnowiec.pl, Blog Będzin Przystań Nadziei, www.sosnowiecfakty.pl, www.centrumzyciairodziny.org.
Nagrody w konkursie: rzeczowe, finansowe, publikacja zwycięskich prac w specjalnej limitowanej edycji kalendarza.
Cele konkursu: promowanie idei życia na każdym jego etapie: od poczęcia po „jesień” życia, kształtowanie szacunku dla życia człowieka oraz manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia aż do „jesieni” życia, niezależnie od jego kondycji czy sprawności, uchwycenie ulotnych chwil, rozwijanie pasji i uzdolnień.
Regulamin Konkursu:
1. Postanowienia ogólne
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest CUDowne” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez inicjatorów marszów dla życia i rodziny w Będzinie i Firmę fotograficzną CYBERLAB w Będzinie z adresem (zwany dalej „Organizatorem”) ul. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, województwo śląskie. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
- Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografów – amatorów.
- W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym lub jej małżonkiem, małżonkiem także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Czas trwania Konkursu
Organizator czeka na zgłoszenia do 31.07.2018 r. O miejscu i dacie finału konkursu oraz rozdaniu nagród, poinformujemy Autorów zwycięskich prac telefonicznie lub mailowo.
3. Kategorie tematyczne.
Konkurs organizowany jest w jednej kategorii – człowiek.
4. Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, organizatorzy powołują komisję konkursową (zwaną dalej jury).
Jury złożone z fotografika oraz z osób ze świata kultury niezwiązanych profesjonalnie z fotografią, dokona wyboru 24 nominowanych fotografii, spośród których wyłoni 12 laureatów niniejszego konkursu.
5. Warunki udziału w Konkursie.
1.
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem profesjonalistów.
2. Tematyka prac – człowiek.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej nie publikowane.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 pojedynczych prac.
5.
Prace na konkurs będą przyjmowane w formie odbitki fotograficznej wysłanej na adres: Cyberlab.PL Al. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin z dopiskiem: Konkurs. Do każdej pracy należy dołączyć zapis elektroniczny na płycie CD.
6. Sposób wykonania pracy.
1. Odbitka fotograficzna papier matowy format 20 cm x 30 cm.
2. Wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
4. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
5. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
6. Nadesłanych na konkurs płyt CD, DVD lub innych nośników organizatorzy nie odsyłają.
7. Odbiór nagród.
- O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie (Organizator prześle taką informację na adres mailowy Laureata w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu i zamieści je na stronie http://przystan-nadziei.blogspot.com/
- Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania dokumentów. Nagrodę Laureat odbierze osobiście podczas finału konkursu, o terminie i miejscu którego powiadomi Organizator.
- W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w w/w dniu Organizator prześle Laureatowi nagrodę w ciągu 30 dni pod wskazany adres.
- Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U.nr 14 poz 176 z 2000 r.) przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
8. Postanowienia końcowe.
- Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
- Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
- Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
- Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy:

piątek, 8 grudnia 2017

Kolejna Przedświąteczna Zbiórka Żywności w kościele

Tradycyjnie w naszym kościele przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Do kosza wystawionego pod chórem za ławkami można składać produkty o przedłużonym terminie do spożycia, takie jak na przykład: tłuszcze (oleje, masła, margaryny), bakalie, mak w puszkach, suszone owoce, bakalie, puszki mięsne, sery, makaron, ryż, cukier, słodycze, herbaty, kakao, kawa. Produkty można składać przez najbliższy tydzień tylko do przyszłej niedzieli 17 grudnia.
Członkowie POAK, jak co roku,  jutro  (tj. w sobotę) przeprowadzą w Biedronce zbiórkę żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas TAK POMAGAM ! Żywność tę przekażą osobom i rodzinom naszej parafii, najbardziej potrzebującym tego rodzaju wsparcia.